Xornalismo é, escribir, publicar e transmitir o que non queren que se publique, escríbase e transmítase, o outro son "plumillas e relacións públicas da censura e a corrupción con premeditación e engano aos seus lectores".
CORES DO SALNÉS É UN BLO
G. Sobre todo crítico.

24 de mayo de 2018

BASES DO 1º CONCURSO LITERARIO “CAMBADOS MAR DE LETRAS”O IES Francisco Asorey de Cambados, co Patrocinio do Concello de Cambados, convoca na súa 1ª edición, o Concurso Literario “Cambados Mar de Letras”. DIRIXIDO ao alumnado dos centros educativos de Galicia, que estean cursando estudos de Secundaria, Bacharelato e Ciclos Formativos, e sempre que non superen os 20 anos de idade.
MODALIDADES
  • POESÍA: cunha extensión máxima de 100 versos, nun único ou varios poemas, de tema e forma libres.
  • RELATO CURTO: cunha extensión comprendida entre 3 e 6 folios, de tema libre, mecanografados a dobre espazo e por unha soa cara.
PRESENTACIÓN DAS OBRAS
As obras deberán ser orixinais, inéditas e escritas en Lingua Galega, segundo a normativa ortográfica vixente. Deberán enviarse 4 copias en papel, e unha en formato dixital (Word, pdf, open office) nun CD ou nun Pendrive. Neles figurará o título e a plica, ou pseudónimo, do autor. Os orixinais virán acompañados dun sobre pechado onde figurarán os seguintes datos: Nome e apelidos, idade, enderezo, teléfono, correo electrónico, fotocopia do DNI, Centro no que realiza os seus estudos, e o curso no que está matriculado.
No sobre exterior figurará só o nome da obra e a plica.
E serán enviados a:
1º CONCURSO LITERARIO
“CAMBADOS MAR DE LETRAS”
IES FRANCISCO ASOREY
R/ OS CAEIROS Nº 25
36630 CAMBADOS
PONTEVEDRA. 

PRAZO DE PRESENTACIÓN
Estará aberto dende o 17 de Maio do 2018 ata 10 de Outubro de 2018.
PREMIOS
Concederanse 2 premios en cada modalidade, dotados con 250€ o 1º premio e 125€ o accésit, e figura conmemorativa. Poderían ser recomendadas para a súa publicación, algunha outra obra se así o ditaminara o Xurado, pero en todo caso sen dotación económica. Os premios poderán ser declarados desertos. As obras premiadas e as seleccionadas, serán publicadas nun libro editado polo IES Asorey e o Concello de Cambados, na colección EDICIÓNS DO SERRIDO. Os autores recibirán exemplares do mesmo.
XURADO
Estará formado por profesores e escritores de recoñecido prestixio, e a súa composición será dada a coñecer con anterioridade ao fallo.
FALLO
Será dado a coñecer no mes de Outubro de 2018, mediante aviso aos galardoados e así mesmo, difundirase o acordo a través dos medios de comunicación. A decisión do xurado é inapelable.
ENTREGA DE PREMIOS
A entrega de premios aos autores galardoados, que deberán estar presentes, terá lugar no Concello de Cambados, o vindeiro 9 de Novembro de 2018, declarado como Día do Poeta Ramón Cabanillas.
A participación neste Concurso Literario “Cambados Mar de Letras” 2018, implica a aceptación das presentes bases.

AdxuntosNo hay comentarios:

Publicar un comentario

NON SE PUBLICARÁN COMENTARIOS ANÓNIMOS. SI O COMENTARISTA QUERE PERMANECER NO ANONIMATO, NON SE PUBLICARÁ O NOME.